Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Kas ir astroloģija?

ASTROLOĢIJAS PAMATI

17. JŪL

Kas ir astroloģija?

Kas ir astroloģija?

Pašu pirmo „Astroloģijas pasaules” numuru (2004.gada rudenī) mēs iesākām ar dažādiem formulējumiem par astroloģiju.
Tātad: Kas ir astroloģija? 

Simons Bizuns: Pastāv dažādas astroloģijas:

- Pop-astroloģija, kas līdzīga citām popkultūras izpausmēm…kā 3 minūšu hīti, kuru mērķis izklaidēt. To mēs rodam dažādos “horoskopos” [par “auniem”, “vēršiem” uc. zīmēm], kas būtībā nav astroloģija, jo cilvēku raksturo daudzu debess ķermeņu stāvoklis un mijiedarbība dzimšanas brīdī, nevis, kāda viena zīme.

- Personības astroloģija, kuras uzdevums izskaidrot cilvēka personības uzbūvi, unikalitāti un īpatnības. Jo mēs visi esam dažādi... Jāatzīmē, ka pagaidām nekas to nespēj labāk par astroloģiju. 

- Profesionāla astroloģija, kuras uzdevums, kā senatnē tā arī šodien, ir palīdzēt izvairīties no dārgām kļūdām, rast problēmu risinājumus, izskaidrot kosmisko procesu saikni ar konkrētām dzīves norisēm. Plānot un prognozēt. 

- Ezoteriskā astroloģija, kura apskata smalkākas “matērijas”.  


Alberts Einšteins
: Astroloģija ir zinātne, kas nes apskaidrības. Ar tās palīdzību daudz ko esmu uzzinājis un daudz ko esmu tai parādā.

Džeimss R. Lūiss: Astroloģija ir zinātne par zvaigznēm un to izpēti. Savulaik tā ietvēra arī astronomiju.

Bils Herbsts: Astroloģija - tas ir realitātes interpretācijas veids.

Alans Leo: Astroloģija ir zinātne, kas pēta debesu ķermeņu ietekmi uz cilvēka raksturu un viņa izpausmēm fiziskajā pasaulē.

Aleksandrs Saplins: „Astroloģija ir mācība par Zemes notikumu pareģošanu, par atsevišķa indivīda raksturu un lik­teni. Tā ir mācība, kuras pamatā ir debesu ķer­meņu savstarpējā izvietojuma izpēte un to stāvokļi attiecībā pret horizontu.„

Deniss Kutaļevs
: Es uzskatu, ka astroloģija vismaz mūsdienās nav nedz zinātne, nedz māksla. Drīzāk tā ir amatniecība šī vārda labākajā nozīmē vai, kā tagad mēdz teikt, - pakalpojumu veids. Astrologs, līdzīgi kalējam, izpilda konkrētu cilvēku konkrētus pasūtījumus. Atšķirtība tikai tā, ka pie kalēja visos laikos ir gājuši apkalt zirgu vai izkalt zobenu, bet pie astrologa - ar jautājumu, kā rīkoties tajā vai citā situācijā vai ko gaidīt nākotnē. Kalējs var radīt mākslas darbus, bet tas nav viņa galvenais uzdevums. Kalējs var būt labs zinātnieks, tomēr viņam nebūt nav noteikti jābeidz meta­lurģijas institūts - kalējs var vienkārši pārņemt sava skolotāja praktisko pieredzi un kļūt par Iabu sava aroda meistaru.

Arī astrologa prasmju pamatā var būt nevis modernās zinātnes sasniegumi, bet gan daudzu astrologu paaudžu praktiskās iestrādes.

Lai atbildētu uz šo jautājumu pēc iespējas korekti, man visatbilstošākā šķiet šāda definīcija: Astroloģija ir priekšstatos un praksē balstīta sistē­ma, kuras pamatos ir pieņēmums par Zemes pro­cesu un objektu korelāciju ar astronomiskiem fak­toriem. Pastāv dažādi šīs korelācijas izskaidrojumi un noliegumi (bet tie neietilpst pašas astroloģijas uzdevumos). Tieši šādu formulējumu es piedāvāju Lielās Krievijas Enciklopēdijas redakcijai virsraksta „Astroloģija paskaidrojumam, un tas pilnībā apmierināja redaktorus.”

Igors Gajnutdinovs: ”Astroloģija ir smalkās pasaules matemātika, tā ir nefizisku parādību fizika. Astroloģija ir mēģinājums visu Saules sistē­mas organismu redzēt kā veselumu un mūs - mirstīgos - kā tā daļas.”

Aleksandrs Sokolovs: ”Astroloģija - zināšanu sistēma, kas tradicionāli tiek uzskatīta par galveno okulto zinātni, - ir kā astoņkāja galva, kuram ir daudz atvasināto sistē­mu, piemēram, hiroloģija, fiziognomika u. c.

Astroloģija - tā ir urānisko enerģiju realizēšanās (astroloģiskā simbolisma izpratnē). Tas ir tehniku kopums, kas ļauj astrologam redzēt notiekošā cēloņus un to savstarpējās sakarības, kā arī pro­gnozēt pārmaiņu momentus. Astroloģija ir vienī­gais dabā pastāvošs instruments, kas ļauj precīzi strādāt ar laiku.”

Aleksandra Jakovjeva
: Mitoloģiskā ”mazā astroloģija” ir vienkārši debess ķermeņu kustības likumu un to ietekmes uz apkārtējo pasauli, tostarp arī uz cilvēku, zinā­šana.

Bet manos priekšstatos astroloģija ir:
• zvaigžņu likums, pēc kura tiek dots spriedums un katrs saņem savu. Un tikai tas, kas ir izzinājis astroloģiju, var iziet dzīves ceļu ar vismazākajiem zaudējumiem;
• vissmalkākā Zemes un citu debesu ķermeņu likteņu hronoloģija, kuri iekļauti diženajā Visuma organismā;
• Plānotāja instruments, kurš nosaka termiņus, plāno resursus un izvirza mērķus;
• labākais veids, kā var iepazīt Patiesību tie, kas Patiesībai tāpat vienkārši netic, un noticēt tie, kas to iepazinuši, jo vis­spēcīgākā ticība balstās zināšanās:
• visu zinātņu sintezē, zinā­šanu virsotne. Tālāk ir tikai Ticība. Bet jāzina. ka, nepareizi uztverta - kā, starp citu, arī jeb­kāda zināšana -, tā var vērst Saprātu uz mal­du mērķiem. Bet īstenais mērķis, manuprāt, ir iemācīt ticēt augstākajam Taisnīgumam un caur izzināšanu un dvēseles šķīstīšanu vest uz harmoniju ar apkārtējo pasauli. Tas viss, pro­tams, ir saistīts ar darbu ar stihiju elementiem, bet ne tāpēc, lai tos pakļautu, bet gan tāpēc, lai iemācītos valdīt pār sevi, pār savu likteni un dot iespēju arī citiem būt laimīgiem.”

Gaļina Svedberga: ”Astroloģija - tas ir veids, kā palīdzēt sev un apkārtējiem.”

Andris Račs: ”Man tā ir zināšanu sistēma - pasaules iekārtas shēma, ar kuras palīdzību es varu orientēties sevī un pasaulē. Neesmu atradis nevienu citu mācību, kura atļautu tik pilnīgi un sistemātiski izprast to, kā viss ir saistīts.

Tā ir sakārtojusi manu domāšanu. Simbolu, arhetipu valoda ir pilnīgākā no visām valodām. Vienmēr esmu domājis, ka cilvēkiem jāsaprotas kādā citā dziļākā, ne tikai intelektuālā līmenī. Astro­loģija šo iespēju sniedz.

Katrs simbols man ļauj ielūkoties milzīgajā iespēju un izpausmju daudzveidībā, ko tas ietver. Nu jau vairākus gadus pasauli redzu kā vienotu un ideāli papildinošu enerģiju sistēmu. Katrs noti­kums (pieredze) atrod savu vietu kopējā ainā...

Vienmēr esmu zinājis, ka esam Dieva mīlēti. Ar astroloģijas palīdzību es saprotu to, kā Dievs mūs mīl. Tas ļauj un liek dzīvot apzināti... Būtībā tieši tas ir galvenais, kas man ir astroloģija.”