Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Merkurs un prāts

ASTROLOĢIJAS PAMATI

03. OKT

Merkurs un prāts

Merkurs un prāts

Dāvids Zvaigzne (Simons Bizuns)

Astroloģijā prātu simbolizē Merkurs, kas senatnē tika attēlots kā jauneklis spārnotās sandalēs. Doma- tas ir kaut kas netverams, brīvs, viegls, straujš. Grieķu civilizācija ir tā, kuras iespaids uz mūsdienām droši vien ir vislielākais. Un senie grieķi mūs iespaidojuši tieši ar to, kas astroloģijā tiek saistīts ar Merkuru, - ar demokrātiju, tirdzniecību, amatniecību, domātājiem, priekšstatiem par brīvību. Iedomājieties, Hellāda nebija valsts - grieķiem bija daudz valstu. Hellāda bija visur, kur dzīvoja hellēņi un kur izplatījās viņu kultūra, dzīvesveids, reliģija.

Un, lūk, Merkurs, ko hellēņi uzskatīja par tirdzniecības aizbildni, astroloģijā vispirms ir saistīts ar apmaiņas procesiem. Pirmā patstāvīgā Merkura izpausme cilvēka organismā ir tā, ka viņš sāk patstāvīgi elpot, sāk notikt gaisa apmaiņa. Merkurs ir saistīts ar nervu sistēmu: cilvēka organisms uztver, izšķir apkārtējās vides (un arī iekšējos) signālus un reaģē uz tiem.
Merkurs ir saistīts arī ar valodu: cilvēks sāk iepazīties ar apkārt esošo priekšmetu nosaukumiem.

Tāpat Merkurs ir saistīts ar mācīšanos, bet jebkāda mācīšanās vispirms balstās uz atdarināšanu. Un vēl Merkurs ir saistīts ar rokām un pirkstiem, to veiklību un prasmīgumu: bērns sāk iepazīties ar apkārtējiem priekšmetiem, aiztikt tos un manipulēt ar tiem.
Nav nejaušība, ka Merkurs "saimnieko" divās zīmēs - Dvīņos (gaisa stihija)
un Jaunavā (zemes stihija), kas pauž divas prāta funkcijas - informatīvo un praktisko.

Kad bērns ir iepazinies ar apkārtni, viņš apkārtējos priekšmetus sāk pētīt sīkāk - jaukt, ārdīt un lauzt rotaļlietas, proti, pamazām ieslēdzas lietišķais, zemes stihijas Merkurs. Sāk darboties otra Merkura daba, tiek sperts otrs intelektuālais solis -praktiskais. Kad kļūstam pieauguši, mēs tāpat sākumā iepazīstamies un ievācam ziņas, bet pēc tam tās apstrādājam un liekam lietā.

Merkurs tika uzskatīts par dievu sūtni, viņš vispirms ir pastnieks, sakaru un komunikāciju veidotājs. "Tīrs" Merkurs ir motivēts tikai informācijas iegūšanā, tās ritē, kā ari veiklības un prasmju izkopšanā. Taču prāts - tas ir ļoti liels "cehs", kurā notiek ļoti daudz dažādu darbību, īstenībā domāšanas procesos ir iesaistītas visas planētas. Saule visam dod dzīvības enerģiju - arī domāšanai. Dzīvības enerģijas izpausme domāšanā ir kreativitāte - radošums. Mēs zinām, ka domāšana var būt sausa un garlaicīga, bet var būt arī dzīva un spraiga. Merkurs ir Saulei vistuvākā planēta, tas simbolizē Merkura pirmo sakaru funkciju - dzīvības signālu izplatīšanu. Bet Saule ir dzīvības avots. Saule domāšanā sniedz spēju ģenerēt idejas un tēlus, rast radošus risinājumus.

Mēness domāšanā ir saistīts ar iztēli, spēju vizualizēt, iespaidu uzņemšanu un asimilēšanu. Taču, attīstībai kavējoties, Mēness dod pasīvu un slinku prāta stāvokli, kurā nenotiek patstāvīga domāšana, jo no apkārtējās vides vienkārši tiek "uzsūkti" iespaidi, līdzīgi zīdainim, kad tas zīž pienu. Galu galā šī inertā informācija sakrājoties sāk izraisīt dažādas, brīžiem ļoti nepatīkamas reakcijas.

Venēra prātam piešķir spēju subjektīvi vērtēt, salīdzināt un apsvērt.
Marss dod domāšanas aktivitāti, nodrošina ar "zobiem" un instrumentiem patstāvīgai informācijas "sagremošanai". Marss piedalās arī informācijas analīzē.
Jupiters apkopo iegūto un apstrādāto materiālu un veido secinājumus. No secinājumiem savukārt veidojas priekšstati, dzīves pozīcijas, uzskati, galu galā - kopējs pasaules priekšstats.

Jupiters dod spēju vispārināt, spēju domāt abstrakti. Tas izpleš domāšanas horizontus, paplašina redzesloku, rada pārskatāmas ainas. Abstraktā domāšana - tā ir viena no spējām, kas cilvēku ceļ pāri dzīvnieku pasaulei, kur visas būtnes ir iegrimušas konkrētu jautājumu risināšanā (uzturs, drošība, pēcnācēji utt.).

Reizēm Jupiters horoskopā stipri dominē (kopā ar akcentētu Strēlnieku un devīto namu) - tad idejām tiek piešķirta lielāka nozīme nekā faktiem, priekšstati var būt no faktiem atrauti vai arī tiek pamanīti tikai tie fakti, kas apstiprina jau gatavos priekšstatus. Tāda domāšana mēdz būt raksturīga ideologiem vai morālistiem.
Normālā izpausmē Jupiters domu kustībā ļauj sekot kādai idejai. Turklāt ir taču patīkami kontaktēties ar cilvēku, kas spēj sekot tēmai, nevis aizmetas "citā operā", aizmirstot, par ko bija runa, spēj noturēt domu virzienu un nezaudēt sarunas pavedienu.

Nepatīkamākā izpausmē Jupiters piepilda runu ar apgalvojumiem, priekšstatiem, lozungiem, kuri nebalstās ne uz ko citu kā tikai uz cilvēka pārliecību un kuros ir jūtama vēlēšanās iedvest šo pār liecību otram galvā. Jupiteram patīk "vervēt", spre diķot, sludināt - tas pēc dabas ir ekspansīvs.

Nākamā planēta, Saturns, domāšanu izkristalizē. Saturns domāšanas procesu dara maksimāli neatkarīgu no jebkādiem citiem procesiem. Viņš dod "tīru" spriestspēju, "vēsu" prātu, spēju domai loģiski un skaidri formulēt. Tāpat kā citās lietās, ar domāšanā Satums ir pēdējā redzamā planēta. Sa turns - tā ir simboliskā robeža starp redzamo ur neredzamo. Interesanti, ka šī robeža daudziem iz skatās pēc neaizsniedzamas virsotnes, kas tina; kaut kur pasaules augstumos. Droši vien tā arī ir - parastā loģiskā domāšana ir domāšanas kalngals uz kuru cilvēki cītīgi kāpj, ceļoties pāri haosan galvā. Tātad Satums ir domāšanas kalngals. Viss Nekā augstāka nav! Augstāk par kalngalu ir tika zilas debesis...

Bet, lūk, debesis ir saistītas ar Urāna simbolismu Un aiz Saturna atrodas Urāns.
Saturns domāšanu ne tikai izkristalizē, bet ierobežo stingru formu ietvaros. Rūdolfs Šteine Saturna ietvaru efektu salīdzināja ar efektu, ko rad tu vagonā ieslēgts cilvēks, kurš, triecoties pret sienām, mēģinātu to iekustināt. Cilvēka domāšanļ "izvest laukā no vagona" var tikai Urāns, kas Me kura saistošo funkciju paceļ jaunā līmenī.

Mēs taču saprotam, ka priekšstats par to (priekšstatu dod Jupiters) vai tā formulējums (ko dod Saturns), ir tikai atgādinājums par to. Ar pašu to kontakts vēl nenotiek - pats tas paliek svešs. Un te ir paradokss: Saturns simbolizē realitāti, bet, kamēr domāšana, apziņa pastāv Saturna formulējumu ierobežojumā, domāšana ir norobežota no tieša kontakta ar realitāti. Tāpēc cilvēks neredz, kāda īstenībā ir pasaule un apkārtējie priekšmeti, jo doma sitas pret priekšstatu un formulējumu sienām un "vagons", protams, neizkūst no vietas. Turklāt reizēm Rietumu cilvēks, iepazīstoties ar kādu Austrumu mācību, uzzina, ka prāts - tas ir slikti, bet sirds - labi, ka viss ļaunums ceļas no domāšanas, bet viss labums - no sirds intuīcijas, un viņš nesaprot, ka runa ir par to domāšanu, kas "ieslēgta vagonā". Bet nelaime ir tā, ka šajā ziņā

Austrumu mācības aizkavē, nevis veicina Rietumu cilvēka attīstību, jo viņš iedomājas, ka "augstāko izglītību" var iegūt bez "zemākās". Sākumā tomēr der iemācīties vienkārši, loģiski domāt. Bet, kad domāšanā iesaistās Urāns, "vagona" durvis tiek atrautas vaļā, jo Urāns tiecas veidot kontaktu ar pašu - "to". Tikai Urāns ļauj skatīt parādību no daudziem skatpunktiem vai redzēt viena "mezgliņa" vietu daudzu parādību "tīklā". Urāns izved kopējā daudzu būtņu sakaru telpā, tāpēc cilvēki saka, ka domas prātā ienāk.

Tiešām - ienāk, jo notiek pieslēgšanās pie kopējā informācijas lauka, tas ir kaut kas līdzīgs intemeta pieslēgumam. Taču, ja Urāns parādās domāšanā, pirms to ir organizējis Saturns, Urāna darbība domāšanu var iespaidot diezgan negatīvi (tas attiecas uz visām neredzamajām planētām), jo neorganizētā prāta jau tā valda haoss un neredzamā planēta to vēl vairo. Un galu galā cilvēks lielāko daļu no tā, ko viņam sakāt, vienkārši nesaprot. Viņam neveidojas saikne. Tautā saka - nepielec.

Domāšanas ideāls ir skaidrība, prāts pievēršas apkārtējai (vai iekšējai) pasaulei, lai kaut ko noskaidrotu. Un Saturns nodrošina skaidru formulējumu un loģiski skaidru domāšanu. Vārds skaidrība taču ir saistīts ar "redzamību", bet redzamība ir atkarīga no apgaismojuma, tāpēc labā izpausmē Urāns prātam nodrošina to apgaismojumu, kurā lieta kļūst skaidri redzama.

Nākamā planēta aiz Urāna ir Neptūns. Neptūns, iesaistoties domāšanā, ļauj lietu apjēgt. Bet apjēgšanas process norisinās tikai veseluma kontekstā, kad lieta, ko cilvēks apskata, ir redzama uz kaut kāda fona, kaut kādā citu lietu lokā. Piemēram, ja mēs cilvēka rokas pirkstu aplūkojam vesela organisma kontekstā, nevis kā izoperētu, atrautu detaļu, par kuru var tikai paraustīt plecus: interesanta lietiņa, bet kāda tai jēga?

Neptūns ļauj asociēt ļoti tālas lietas, saprast to principiālo radniecību. Ar Neptūnu ir saistīta arī simboliskā domāšana. Bez Neptūna, piemēram, ir grūti saprast to, kas astroloģijā Saturna simbolismā kopīgs kauliem, loģikai un valsts kontroles institūcijām.
Neptūns ļauj iegrimt tēmā, skatīt to dvēseles acīm, izjūtot un pārdzīvojot to, un, visbeidzot, pārvērst dvēseles pieredzē - tas ir ļoti svarīgi, jo pastāv uzskats, ka mēs šai pasaulē esam tieši šīs pieredzes dēļ.

Nākamā planēta ir Plutons. Plutons dara domāšanu vēl dziļāku. Tā ietekmē doma kļūst par spēku. Kad Plutons ienāk domāšanas procesā, tajā sāk piedalīties kolektīvu spēku enerģijas. Domāšana sāk iedarboties uz apkārtējiem notikumiem atbilstoši tā enerģiju lauka programmām un ētikai, ar kuru Plutons saista. Cilvēkam gan var likties, ka notiekošo viņš ietekmē pats ar savu gribu. Lai Plutons iekļautos domāšanā, ir vajadzīga spēcīga iekšēja motivācija, gatavība kaut ko upurēt vai ārkārtējs stimuls. Te jāņem vērā, ka Plutona klātbūtne vienmēr liek cilvēkam mainīties (ikvienam gadījies redzēt, kā pat niecīga vara maina cilvēku).

Parasti cilvēks vēlas iegūt savā rīcībā, pakļaut sev kaut kādus spēkus, bet tas nekad nenotiek par velti, spēks noteikti liks, lai cilvēks tam kalpo, jo aiz tā stāv kaut kādu būtņu kolektīvs. Tāpēc pastāv liels ētiskas izvēles jautājums - ar kuru spēku lauku cilvēks saistās.
Nevar nepieminēt vēl kādu planētu, kas atrodas tālāk par Plutonu. Šī planēta, ieslēdzoties domāšanas procesā, iedarbina Plutonam pilnīgi pretējas enerģijas - šīs planētas enerģijas atdzīvina, nevis transformē, kā to dara Plutons. Planēta, par kuru ir runa, droši vien ir saistīta ar dzīvības noslēpumu.

Vēl jāpiebilst: tā kā Merkurs valda Dvīņu un Jaunavas zīmē un individuālajā kartē viena zīme visbiežāk aptver divus namus, tad prognostikā Merkura aspekti iespaido trešdaļu dzimšanas kartes. Tātad Merkurs ir ļoti nozīmīgs horoskopa faktors. Ne velti mēdz teikt, ka visas nelaimes rodas no nepareizas domāšanas.

 

Raksta pirmā publikācija žurnāla Astroloģijas Pasaule 2005.g. vasaras numurā 

Attēls no http://www.scientificamerican.com

 (izmantojot materiālu nekautrējieties atsaukties uz www.astropolis.lv)