Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Jaunava

ASTROLOĢIJAS PAMATI

07. FEB

Jaunava

Jaunava
pacietīgi
dzīves audumā ieauž
ķiploku
putnu un
tevi

Jebkurā procesā sestais posms ir saistīts ar konkrētu zināšanu un iemaņu apguvi, ar specifisku īpašību izveidi un iekļaušanos stabilas darbošanās režīmā. Jaunava atrod, kā likt lietā Lauvas dotības, - talantu iekļauj darbā, amatiera līmeni pārvērš meistara līmenī. Jaunavai zināt un prast nozīmē vienu un to pašu. Jaunavas skatījumā ik lietai ir sava vieta un savi uzdevumi, ko šī lieta veic savā noteiktā sistēmā.
Ja esi acs - tev ir jāredz! Ja esi auss - tev ir jādzird! Ja esi prāts - tev ir jādomā!
Lauvas enerģija tiecas brīvi izplatīties visos virzienos, savukārt Jaunavas enerģija - fokusēties vienā virzienā, koncentrēties uz kaut ko noteiktu. Ja raugās caur Lauvas prizmu, dzīve ir radošs process, pasaule ir skatuve. Ja raugās caur Jaunavas prizmu, dzīve ir -darbs. No Lauvas viedokļa, visu nosaka talanti, lomas, ko mēs uzņemamies. No Jaunavas viedokļa, visu nosaka zināšanas, prasmes un spēja valdīt pār materiālu. Jaunava ir zīme, kas simbolizē kalpošanu. Ikviens atrodas savā vietā, kaut kam kalpo, pilda noteiktas funkcijas, un visur ir vajadzīgas Jaunavas īpašības - precizitāte, kaitīgums, metodiskums.

It visur pastāv pienākumu sadale un funkciju noteiktība - cilvēka organismā, sociumā, dabā, kosmosā. Un cik ģeniāli viss ir iekārtots - tiešām šķiet, ka «visi mati uz galvas ir skaitīti»1 un neviens atoms, neviens aiz komata esošs skaitlis nekur nevar pazust.
Zinātne apgalvo, ka, dzimstot Visumam, ir radies pavisam niecīgs vielas pārsvars pār antivielu (1/10 desmitajā pakāpē), tāpēc varējusi notikt turpmākā attīstība.
Jaunavas zīme ir izveidojusi klasisko zinātni ar tās pētījumiem, eksperimentiem, analīzi un zināšanu sistematizāciju. Vismaz I. Ņūtona laikā, kad tā veidojās, pasaule šķita esam kā precīzi noregulēts pulksteņa mehānisms.

Lauva dzīvi rada, savukārt Jaunava to iekārto, visu saliek pa plauktiem un visam liek strādāt kā pulkstenim. Tieši Jaunava aprīko dzīvi ar iekārtām, ierīcēm un mehānismiem. Jaunava ir tā, kas veido visu ap mums esošo «instrumentu pasauli».
Jaunava ir skeptiķe, viņa liek emocionāli atsvešināties no satura, to izpētīt, analizēt, likt elementus tabulās, sistēmās, atvilknēs. Viņa iedziļinās priekšmeta detaļās, tiecoties tikt līdz vismazākajai nedalāmai vienībai. Viņa nosaka katras detaļas nozīmi, funkcijas un pēc tam liek visam kopā darboties.

Jaunava simbolizē kalpošanu, bet vienlaikus Jaunava izraisa lielas ar kalpošanu saistītas problēmas - kam tad īstenībā tiek kalpots? Piemēram, medmāsai gadās tā īsti nesaprast, vai viņa apkalpo medicīnisko aparatūru vai slimniekus. Vai arī, arvien «apaugot» ar dažādām ierīcēm, vairs nav īsti skaidrs, kas kam kalpo - ierīces cilvēkam vai cilvēks ierīcēm.

Ar Jaunavas zīmi ir saistīti dažādi labirinti. Šie labirinti parasti rodas saistībā ar «dzīvajām sistēmām». Piemēram, apgūstot pulksteņa mehānismu, mēs skrūvējam to vaļā, iepazīstamies ar katru detaļu, tās funkcijām un savienojumiem, pēc tam skrūvējam visu kopā, un mums atkal ir funkcionējošs pulkstenis. Bet, ja mēs tāpat rīkotos ar cilvēku - izpētītu visus viņa elementus un saliktu tos atkal kopā, mēs vairs neiegūtu cilvēku, bet tikai viņa sastāvdaļu summu. Šāds cilvēka izzināšanas veids patiesībā ir labirints. Dodoties tajā, mēs gūstam arvien vairāk zināšanu par cilvēka sastāvdaļām, tomēr pats cilvēks kļūst arvien neskaidrāks. Tādā pašā veidā atgriezties sākumā mēs vairs nevaram - tā ir vienvirziena kustība.

Grieķiem ir leģenda par labirintu, ko pēc ķēniņa pavēles Krētas salā uzbūvēja meistars Dedāls. Tā dzīlēs mita briesmonis Mīnotaurs, kas aprija cilvēkus. Meistaram izdevās no labirinta izglābties - viņš izgatavoja spārnus. Izglābties izdevās arī varonim Tēzejam, ko iemīlēja ķēniņa meita un iedeva viņam kamoliņu. Viņu izglāba mīlestības pavediens. Tātad šai leģendā minētas divas metodes: lai tiktu ārā no labirinta, vajadzīga izeja augstākā līmenī vai arī mīlestības pavediens.

Jaunavā, tāpat kā Dvīņos, valda Merkurs, kas ir ziņnesis, sakarnieks un kalpotājs. Abām zīmēm ir noteikta līdzība, tomēr tajās pavisam atšķirīgā veidā īstenojas kalpošanas funkcijas. Dvīņi organizē sakarus un informatīvo nodrošinājumu; šī zīme veido kontaktus un asociācijas, veido valodu un spēju šo valodu izmantot - var teikt, ka Dvīņos sākas domāšana. Turpretī Jaunavā domāšana kļūst par instrumentu, ar kura palīdzību var kaut ko paveikt. Dvīņi dod iespēju iepazīties, Jaunava - iespēju apgūt. Jaunava ir praktiķe - viņa liek domāt, lai izzinātu, un liek izzināt, lai prastu.

Jaunavā, tāpat kā Dvīņos, darbojas Merkura burvju zizlis, bet, tā kā Jaunava ir Zemes zīme, un Zeme ir konkrēta, praktiska stihija, tad Jaunavu interesē nevis kaila informācija, bet gan - zināšanas. Viņu interesē nevis kaila doma, bet gan šīs domas praktiskā nozīme un lietā likšana, nevis pats vārds, bet darbs, ko ar šā vārda palīdzību var paveikt.
Dvīņi dod prātam spēju savienot, apkopot, kā arī asociāciju ātrumu. Bet ar Jaunavu saistīta arī cita svarīga prāta spēja - spēja redzēt starpību, atšķirt, atdalīt, spēja analizēt.
Jaunava pēta, kā kaut kas ir ierīkots, kā veidots. Jaunava saskata detaļas, smalkumus un nianses un vārdu «sīkums» izrunā bez nievājuma.

Cilvēks ir iemiesots Zodiaks, un ikvienā no mums izpaužas arī Jaunavas zīme. Jaunavas, tāpat kā citu zīmju, izpausme ir atkarīga np cilvēka dvēseles attīstības. Noteiktā līmenī Jaunava detalizācijas vietā pauž sīkumainību, analītiskuma vietā - apnicīgu «urķēšanos»
un knibinašanos, lieliska atšķirtspeja izvēršas tā, ka atšķirības klust par nepārvaramām aizām, un izpratnes vietā, gluži pretēji, vairojas neizpratne, pat dažāda veida diskriminācija.
Jaunava ļauj mums «at-šķetināt», «at-pinķerēt» un «at-tīt» jebkurus jautājumu mudžekļus, un rezultātā mēs gūstam risinājumu, iz-protam tēmu. Karikatūriskās Jaunavas izpausmēs mēs kā mazi bērni jaucam pulksteni, darbodamies tikai vienā - izjaukšanas virzienā. Vai arī, attīstības gaitā virzoties no vienkāršā uz sarežģīto, no kopīgā uz atsevišķo, mēs attālināmies gan no kopējā centra, gan viens no otra un aizvien mazāk saprotam, ko dara otrs un ko darām mēs visi kopā.

Zemākā līmenī Jaunava rada «intelekta skalpeli», kas griež pasauli sīkos gabaliņos, liekot tos atvilknēs. Ja tam turklāt pievienojas bailes - gan dzīvības, gan nāves bailes, veidojas pastāvīga gatavība tūdaļ intelektuāli «preparēt» jebko, ar ko nākas saskarties, un miers iestājas tikai tad, kad parādība ir sadalīta un salikta pa plauktiņiem.

Augstākā līmenī Jaunava sniedz to, ko Gēte saucis par zinātnisku skepticismu, - korektu attieksmi pret apkārtējo pasauli, nesteidzīgumu secinājumos un spēju uzmanīgi atdalīt patieso no nepatiesā. Hermess ir teicis: «Ar lielu uzmanību un mākslu atdalīsi zemi no uguns, smalko — no rupjā...» Jaunavai piemīt brīnišķīga īpašība - uzmanība, tai piemīt spēja noturēt koncentrētu uzmanību pie konkrēta jautājuma, kas asociatīvajam prātam nebūt nav viegls uzdevums. Vēl divas lieliskas Jaunavas īpašības ir precizitāte un pacietība. Šīm īpašībām varam pateikties par to, ka mēs katrs kaut ko mākam un protam. Ar šīm mākām un prasmēm mēs varam būt noderīgi un vajadzīgi cits citam un ikviens savā veidā kalpot Veselumam.

Skolotājs Beinsa Duno (Pēteris Donovs) bieži uzsvēra to, ka diženais sākas no mikroskopiski mazām lietām, no visniecīgākā, no tik tikko manāmām izpausmēm. Garīgajai pasaulei vienmēr ir svarīgi sīkumi, un Jaunava palīdz mums tos tvert un saprast, jo, ja raugās caur Jaunavas prizmu, nianses, smalkumi un šķautnes parādās tuvplānā. Tās ir zīmes un pazīmes, kas tiek lasītas un šifrētas, pētītas un izzinātas.
Augstākajā līmeni ar Jaunavu ir saistīta kalpošanas apziņa. Organismā ar Jaunavas zīmi ir saistītas zarnas. Pār Jaunavu valda planēta Merkurs.


Fragments rokraksta (1998-2003), kas latviešu valodā iznāca ar nosaukumu  "Dzīves astroloģija", bulgāru tulkojumā - "Dzīva astroloģija" 

 

Citējot, neaizmirstiet atsaukties uz www.astropolis.lv